Πιστοποιήσεις

  • ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ως φορέας παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικης Φροντίδας Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο Φ.Ε.Κ  τεύχος Β΄υπ’αριθμόν 4584 /05-10-2021.
  • Ειδική Πιστοποίηση ως Ιδιωτικός Φορέας Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας – ΦΕΚ Τεύχος Β 4584/05-10-2021

  • Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο  Ιδιωτικών φορέων Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας με αριθμό 800245-1 / 09-02-2021