Καταστατικό

Άδεια ιδρύσεως -λειτουργίας του ΒΕΝΙΑΜΙΝ

Το καταστατικό του Συλλόγου ΒΕΝΙΑΜΙΝ

Παρακάτω είναι διαθέσιμα τα άρθρα του καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Προστασίας Παιδιών-Βενιαμίν» τόσο σε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (pdf) όσο και σε απλή αναγνώσιμη:

ΑΡΘΡΟ 1- Ίδρυση
Ιδρύεται σωματείο, που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 78 και επ. του Αστικού Κώδικα με την επωνυμία «Σύλλογος Προστασίας Παιδιών – Βενιαμίν» και έδρα την Πόλη της Κατερίνης του Νομού Πιερίας.

ΑΡΘΡΟ 2- ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σωματείου είναι η εκδήλωση αγάπης των μελών του με την παροχή βοήθειας, υποστήριξης, προστασίας, φιλοξενίας, στέγασης, σίτισης, ιατρικής περίθαλψης και  εκπαίδευσης σε παιδιά που τα στερούνται, ανεξάρτητα από την πολιτική, ιδεολογική, θρησκευτική, κοινωνική ή άλλη κατάσταση του παιδιού

ΑΡΘΡΟ 3-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Η  δραστηριότητα του σωματείου υλοποιείται με κάθε πρόσφορη ενέργεια και  προσφέρεται ανεξάρτητα από την πολιτική, θρησκευτική, κοινωνική, εθνική,  οικογενειακή κτλ. κατάσταση του δέκτη της υποστήριξης. Τα κίνητρα για  τις ενέργειες του σωματείου πηγάζουν και διέπονται από Χριστιανικές  αρχές.

ΑΡΘΡΟ 4-ΜΕΣΑ
Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου είναι:

α)  Η έρευνα και η λήψη πληροφοριών.

β)  Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικών φορέων.

γ)  Η συνεργασία με τους φορείς αυτούς.

δ)  Η   εύρεση και χρήση χώρου εγκατάστασης και φιλοξενίας των παιδιών  σύμφωνα με τους σκοπούς του σωματείου.Ο μεγαλύτερος αριθμός των παιδιών  που μπορούν να φιλοξενηθούν σε μία εγκατάσταση είναι 6, ενώ η ηλικία των  παιδιών δύναται να κυμαίνεται μεταξύ 4 έως 11 ετών, με την επιφύλαξη  αλλαγής του αριθμού των παιδιών και του ηλικιακού ορίου με απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου

 ε) ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ. Η σύσταση και η οργάνωση ομάδων εθελοντών για την προώθηση της αλληλεγγύης καθώς και η ενεργός συμβολή αυτών στην ανάπτυξη, δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση δράσεων και εκδηλώσεων του Σωματείου.

στ) Κάθε Νόμιμο και πρόσφορο μέσο.

ΑΡΘΡΟ 5- ΠΟΡΟΙ
Πόροι του σωματείου είναι:

α)  Η ετήσια συνδρομή των μελών.

β) Επιχορηγήσεις, δωρεές, κληροδοτήματα, έσοδα από διοργανώσεις εκδρομών, συνεστιάσεων και διαφόρων αθλητικών, πολιτιστικών, μουσικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.

γ) Τα έσοδα που προέρχονται από πώληση σε σημεία, όπως πάγκοι, καταστήματα, ηλεκτρονικά καταστήματα στα οποία θα διατίθενται αντικείμενα όπως: Χειροποίητες κουβέρτες, δώρα, μπιμπελό, δημιουργίες από παιδιά που υποστηρίζει ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ και από τις μητέρες μονογονεϊκών οικογενειών, είδη γάμου, λαμπάδες, σχολικά, ένδυση, βιβλία κλπ.  Επί πλέον, με απόφαση του ΔΣ θα μπορεί το σωματείο να διαθέτει αντικείμενα  τα οποία θα αναγράφονται στο πρακτικό.

δ)  Τόκοι και πρόσοδοι από τη διαχείριση των εσόδων και της περιουσίας του.

ε)  Έσοδα που προέρχονται από υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών

ζ)  Έσοδα που προέρχονται από υπηρεσίες μεσιτείας αγαθών

η) Έσοδα που προέρχονται από υπηρεσίες  συναλλαγής (μεσιτείας) χρεογράφων

θ)Έσοδα που προέρχονται από υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης Π.Δ.Κ.Α

ΑΡΘΡΟ 6 – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Η  σφραγίδα του σωματείου είναι στρόγγυλη και στην περίμετρό της περιέχει  την επωνυμία του σωματείου και στο εσωτερικό της το έμβλημα (δύο χέρια  που ανάμεσά τους περικλείουν παιδιά).

ΑΡΘΡΟ 7- ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ
Επίσημα στοιχεία και Βιβλία του σωματείου είναι:

α)  Η σφραγίδα

β)  Τα θεωρημένα από την φορολογική αρχή μπλοκ και άλλα στοιχεία,

γ)  Το βιβλίο ταμείου,

δ) Το βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων,

ε) Το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.,

στ) Τα τηρούμενα λογιστικά στοιχεία (λ.χ. αποδείξεις, τιμολόγια, παραστατικά κ.λπ.)

ζ)  Το βιβλίο μητρώου των μελών

η)  Το βιβλίο μητρώου επίπλων, σκευών και εξοπλισμού

θ) Τυχόν αξίες (λ.χ. ομόλογα, τραπεζογραμμάτια κλπ)

ι) Οι φάκελοι εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, ισολογισμών, προϋπολογισμών κτλ

 

ΑΡΘΡΟ 8 – ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο  πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο σε όλες τις διοικητικές και νομικές  υποθέσεις προς τρίτους (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, την  φορολογική αρχή κλπ)

 

ΑΡΘΡΟ 9 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
α)  Η διαχείριση ασκείται από τον ταμία, μέσω λογαριασμού όψεως

β)  Ο ταμίας συντάσσει τους προϋπολογισμούς και απολογισμούς.

γ)   Αναπληρωτής ταμία μπορεί να ορίζεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή  απλό μέλος του σωματείου με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και σε κάθε  περίπτωση που ο ταμίας είναι απών ή κωλυόμενος.

ΑΡΘΡΟ 10 – ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ο γραμματέας:

α)  Επιμελείται των λογιστικών εργασιών.

β)  Συντάσσει τα πρακτικά διοικητικού συμβουλίου και Γεν. Συνελεύσεων.

γ)  Τηρεί πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.

δ)  Τηρεί τις σφραγίδες, τους φακέλους αρχείου κλπ

ε)  Συντάσσει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.
Τον γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Πρόεδρος.
Τα αξιώματα του Προέδρου, ταμία και γραμματέα δεν επιτρέπεται να συμπέσουν σε ένα και το ίδιο πρόσωπο.

 

ΑΡΘΡΟ 11 – ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Τα  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς καμία  αμοιβή ή άλλη οικονομική ωφέλεια. Αυτός εξάλλου είναι και ο χαρακτήρας  και το πνεύμα του σωματείου: φιλανθρωπικός, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με κύριο στοιχείο την προσφορά.
Το  Διοικητικό Συμβούλιο, πάντως, μπορεί να εγκρίνει αποζημίωση για δαπάνες  που έγιναν από μέλη του και τρίτους, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά  υλοποίηση συγκεκριμένων αποφάσεών του σχετικά με την πραγματοποίηση των  σκοπών του.

 

ΑΡΘΡΟ 12 – ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Για  την καλύτερη λειτουργία του σωματείου λειτουργεί γραφείο και στην  Αθήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να ορίσει και την  λειτουργία και άλλων γραφείων.
Το σωματείο μπορεί να ιδρύει  παραρτήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας ή του εξωτερικού με απόφαση  των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 ΑΡΘΡΟ 13 – ΜΕΛΗ
Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

 1) Τα τακτικά μέλη είναι:

 α)  Τα ιδρυτικά μέλη

 β) Όσοι θήτευσαν στο Ορφανοτροφείο Κατερίνης την περίοδο 1952-1960 ή μέλη  των οικογενειών τους ή μέλη του προσωπικού του ορφανοτροφείου,  ύστερα  από αίτησή τους και απόφαση εισδοχής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ)   Όσοι αποδέχονται τους σκοπούς του σωματείου, ύστερα από αίτησή τους και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

2) Συνδεόμενα μέλη

Δύνανται να εγγραφούν μετά από αίτησή τους, φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών εφόσον αποδέχονται το καταστατικό και εφόσον εκπληρώνουν τις προς το σωματείο ετήσιες οικονομικές υποχρεώσεις τους.

Ως συνδεόμενα μέλη εγγράφονται οι φίλοι του Συλλόγου, αυτοί που αποδέχονται τους σκοπούς του και εργάζονται για την επίτευξη των στόχων και σκοπών του σωματείου.

3)  Επίτιμα μέλη

Επίτιμα Μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα με εξαιρετική  προσφορά υπηρεσιών στην οικονομική ενίσχυση και στην υλοποίηση του σκοπού του σωματείου. 

Επίτιμα Μέλη δύνανται να ανακηρυχτούν εκτός από φυσικά πρόσωπα και οργανώσεις μη κερδοσκοπικές, εταιρίες, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού, μη κυβερνητικοί οργανισμοί.

Τα Επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από την υποχρέωση οικονομικής συνδρομής προς το σωματείο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου μπορεί να απονέμει την διάκριση του μέλους  ευεργέτη σε πρόσωπα που ενίσχυσαν με εξαιρετικό τρόπο το σωματείο.

Η τιμητική αυτή διάκριση μπορεί να απονεμηθεί και σε εταιρίες, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού, μη κυβερνητικούς οργανισμούς.


ΑΡΘΡΟ 14 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Δικαίωμα  να εκλεγούν και να εκλέγονται έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, εφόσον έχουν  εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο. Τα συνδεόμενα μέλη καθώς και τα επίτιμα  μέλη μπορούν να παρίστανται σε γενικές συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 15 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

α) Τα τακτικά μέλη καθώς και τα συνδεόμενα μέλη οφείλουν να καταβάλλουν στο ταμείο του σωματείου την από το Διοικητικό Συμβούλιο οριζόμενη ετήσια συνδρομή.

β)  Επίσης οφείλουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους να βοηθούν το Διοικητικό  Συμβούλιο και ιδιαίτερα τον πρόεδρο, επί πρακτικών θεμάτων τα οποία  απαιτούν διάθεση εκ μέρους τους χρόνου κλπ. Τέτοια θέματα είναι η  οργάνωση συνελεύσεων, η μετάβαση και πραγματοποίηση έρευνας στο χώρο  διαμονής των παιδιών, η αποστολή προτάσεων, η σύνταξη εντύπων, η επαφή  με άλλα σωματεία και φορείς κ.τ.λ.


ΑΡΘΡΟ 16 – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Διαγραφή μέλους γίνεται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου στις εξής περιπτώσεις:

α)  Κατόπιν αιτήσεως του μέλους.

β)  Εάν καθυστερεί τη συνδρομή του.

γ)  Εάν απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις Γενικές Συνελεύσεις.

δ)  Εάν επιδεικνύει ανάρμοστη προς το σωματείο συμπεριφορά

Η διαγραφή γνωστοποιείται εγγράφως στο μέλος, το οποίο επίσης εγγράφως μπορεί να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση.

Απόφαση  διαγραφής του Δ.Σ. γίνεται οριστική και ανέκκλητη εντός 30 ημερών από  της κοινοποίησης, εφόσον δεν δηλωθεί προσφυγή, διαφορετικά αποφασίζει η  γενική συνέλευση. Αποχωρούντα ή διαγραφόμενα μέλη δεν έχουν καμία αξίωση  ή απαίτηση επί της περιουσίας του σωματείου ή των εισφορών τους.

ΑΡΘΡΟ 17 – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Η περιουσία του σωματείου διαχειρίζεται σύμφωνα με τους σκοπούς του.

Σε  περίπτωση διαλύσεως του σωματείου αυτή δεν μεταβιβάζεται στα μέλη, αλλά  σε άλλο σωματείο, αναλόγων σκοπών, με απόφαση Γενικής Συνέλευσης και  εάν αυτό δεν είναι εφικτό, με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Οι  Γενικές Συνελεύσεις είναι τακτικές, μία φορά το έτος και έκτακτες κατά  την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ή εφόσον το ζητήσει εγγράφως το ένα  τέταρτο τουλάχιστον των μελών.

Απαρτία υπάρχει σε συνελεύσεις  εφόσον παρευρίσκονται τα 2/5 τουλάχιστον των τακτικών και ταμειακά  εντάξει μελών. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνέλευση, αυτή  επαναλαμβάνεται οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία εφόσον  παρευρίσκονται το 3/10 των μελών. Εάν και στη δεύτερη συνέλευση δεν  επιτευχθεί απαρτία, γίνεται τρίτη οριστική, ασχέτως αριθμού παρόντων.

Πριν  από την έναρξη της συνέλευσης εκλέγεται ο πρόεδρος και ο γραμματέας  της. Πρόεδρος και γραμματέας συνελεύσεων δεν μπορούν να είναι μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον στη συνέλευση έχει τεθεί θέμα εμπιστοσύνης  προς αυτούς.
Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το κυρίαρχο σώμα του σωματείου:

α)   Χαράζει τις γενικές κατευθύνσεις της δράσης του και αποφασίζει  συγκεκριμένη εφαρμογή τους. Οι κατευθύνσεις και οι αποφάσεις αυτές είναι  δεσμευτικές για το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο κατά την εφαρμογή και  υλοποίηση των αποφάσεων, οφείλει να κινηθεί μέσα στα συγκεκριμένα  πλαίσια που αυτές οριοθετούν και κατευθύνονται.

β)  Πραγματοποιεί  τις αρχαιρεσίες για ανάδειξη πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και  τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής για μια τετραετία μεταξύ των τακτικών  μελών του.

γ)  Ασκεί έλεγχο των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ)  Εγκρίνει προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή των μελών του.

ε)  Αποφαίνεται επί προσφυγών μελών του.

στ)  Αποφασίζει επί θεμάτων μείζονος σημασίας.

ζ)  Τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό.

η)  Αποφασίζει για την τύχη του σωματείου σε περίπτωση διαλύσεώς του.

Οι  αποφάσεις τις Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ. σε συνήθη θέματα  λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία και σε άλλη  περίπτωση με πλειοψηφία 2/3 παρόντων. Σε ισοψηφία η ψήφος του Προέδρου  γίνεται διπλή.

Μπορεί η Συνέλευση να αποφασίζει την λήψη απόφασης επί ενός θέματος με ανάταση χεριού ή με άλλο τρόπο.

Στις  Γενικές Συνελεύσεις, τα μέλη που παρίστανται μπορούν να  αντιπροσωπεύσουν άλλα μέλη που απουσιάζουν, εφόσον προσκομίσουν γραπτή  δήλωση του απουσιάζοντος μέλους.

Τις προσκλήσεις για Γενική  Συνέλευση επιμελείται και στέλνει στα μέλη ο Πρόεδρος. Σ` αυτές  αναγράφεται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα προς συζήτηση. Ο πρόεδρος  επίσης θυροκολλεί μία πρόσκληση στα γραφεία του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 19- ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Οι  αρχαιρεσίες για την εκλογή πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και  Τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής, γίνονται στις Γενικές Συνελεύσεις, όπως  αυτές ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο 18.

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

α)   Λογοδοτεί διά του προέδρου του, διαβάζοντας τον απολογισμό πεπραγμένων  και δίνοντας συγκεκριμένα στοιχεία οικονομικού απολογισμού και  προϋπολογισμού του επόμενου έτους.
β)  Απαντά και δίνει εξηγήσεις επί ερωτήσεων και θεμάτων που το αφορούν.
γ)  Προτείνει στο σώμα θέματα για λήψη αποφάσεων.

Η  Ελεγκτική Επιτροπή που εκλέχτηκε στις προηγούμενες αρχαιρεσίες διαβάζει  την έκθεση που συνέταξε και υπέγραψε μετά τον έλεγχο των ταμιακών και  λογιστικών στοιχείων του σωματείου. Η έκθεση αυτή πρέπει να δίνει σαφή  και συγκεκριμένα στοιχεία, να κρίνει την διαχείριση γενικότερα και να  προτείνει στο σώμα να εγκρίνει ή όχι την διαχείριση.

Την έκθεση  παραλαμβάνει μετά την ανάγνωσή της ο Πρόεδρος της Συνέλευσης και την  παραδίδει στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου που θα προκύψει από  τις αρχαιρεσίες, για να τηρηθεί το σχετικό φάκελο αρχείου.

Οι  υποψηφιότητες τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και για την  Ελεγκτική Επιτροπή, υποβάλλονται στον πρόεδρο του Δ.Σ. το αργότερο επτά  ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

Υποψήφιοι για το  Διοικητικό  Συμβούλιο μπορεί  να είναι όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα τακτικά μέλη  του σωματείου και για τη συγκρότηση της Ελεγκτικής Επιτροπής απαιτούντα   τουλάχιστον 2 μέλη.  Οι πρώτοι πέντε σε αριθμό ψήφων εκλέγονται για  μέλη του Δ.Σ. και αντίστοιχα οι πρώτοι δύο για Ελεγκτική Επιτροπή. Οι  υπόλοιποι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν μικρότερο αριθμό ψήφων αποτελούν  κατά τη σειρά της εκλογής τους αναπληρωματικούς, σε περίπτωση  παραιτήσεων ή δημιουργίας κενών από άλλους σοβαρούς και μόνιμους λόγους.  Λόγω του φιλανθρωπικού χαρακτήρα του σωματείου και της ανάγκης για  δέσμευση χρόνο και εθελοντικής προσφοράς των μελών, επιτρέπεται κατ’  εξαίρεση απο την εθιμοτυπία ακόμη και η παρουσία συγγενών πρώτου βαθμού  ως αιρετά μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

Ο πρόεδρος  και ο γραμματέας των Συνελεύσεων υπογράφουν και παραδίδουν στον  εκλεγέντα πρόεδρο Δ.Σ. το πρακτικό αρχαιρεσιών και ότι άλλο σχετικό.

ΑΡΘΡΟ 20- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
α)   Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το κυρίαρχο σώμα του σωματείου, το  Διοικητικό Συμβούλιο όμως υλοποιεί και εφαρμόζει τις αποφάσεις της.

β)  Εκλέγεται μεταξύ των τακτικών μελών ανά τετραετία σε Γενική Συνέλευση και κατά τη σειρά επιλογής τους.

γ)   Είναι πενταμελές και συγκροτείται σε σώμα με δική του ψηφοφορία για  την ανάδειξη προέδρου, αντιπροέδρου, γραμματέα, ταμία και μέλους.

δ)   Σε περίπτωση παραίτησης ή για άλλο λόγο αποχώρησης ενός των πέντε  μελών του ανασυγκροτείται σε σώμα με τη συμμετοχή του κατά σειρά  επιλογής επόμενου από τις αρχαιρεσίες.
ε)  Παραλαμβάνει τα επίσημα βιβλία και στοιχεία του σωματείου από το προηγούμενο, βάσει πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής.

ζ)  Μέλη που έχουν μεταξύ τους συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού δεν επιτρέπεται να μετέχουν στο ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο.

η)  Αποφασίζει για τρέχοντα θέματα που δεν αναφέρθηκαν ή δεν ρυθμίστηκαν από Γενικές Συνελεύσεις.

θ)  Έχει απαρτία εάν παρίστανται τρία τουλάχιστον μέλη.

ι)  Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απλή ψηφοφορία.

Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου υπολογίζεται διπλή.

ΑΡΘΡΟ 21- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α)  Εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον πάσης αρχής, νομικού ή φυσικού προσώπου.

β)  Συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις και τις διευθύνει.

γ)  Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις.

δ)  Υπογράφει μαζί με τον γραμματέα τα πρακτικά και τα έγγραφα της αλληλογραφίας.

ε)  Υπογράφει μαζί με τον ταμία του απολογισμούς και προϋπολογισμούς.

στ)  Επιμελείται των δημοσίων σχέσεων και γενικότερων θεμάτων.

ζ)    Εποπτεύει τη λειτουργία των χώρων εγκατάστασης φιλοξενίας, στέγασης,  σίτισης, ιατρικής περίθαλψης και εκπαίδευσης των παιδιών σύμφωνα με τα  άρθρα 2 και 4 παρ. δ του παρόντος καταστατικού.
Σε  περίπτωση που ο Πρόεδρος του Σωματείου αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να  ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου τις  αναθέτει σε ένα από τα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου του Σωματείου, ή εναλλακτικά σε ένα τακτικό μέλος του  Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 22- ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Απόφαση για διάλυση του σωματείου μπορεί να πάρει η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό.
Σε περίπτωση διαλύσεως, η περιουσία του σωματείου περιέρχεται σε άλλο σχετικό σωματείο ή ίδρυμα.

ΑΡΘΡΟ 23- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Για  την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού συγκαλείται προς τούτο ειδική  γενική συνέλευση για την απαρτία της οποίας απαιτείται η παρουσία του  ημίσεως τουλάχιστον των μελών και για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις  πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 24- ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Για  κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό εφαρμόζονται οι  εκάστοτε ισχύουσες περί σωματείων διατάξεις των νόμων.

ΑΡΘΡΟ 25
Το  καταστατικό αυτό αποτελείται από 25 άρθρα. Εγκρίθηκε σήμερα  30 Οκτωβρίου  2021  από τα μέλη του συλλόγου οι οποίοι συνήλθαμε για το σκοπό αυτό δια ζώσης σε γενική συνέλευση.

                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ                             ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ